25 Ağustos 2011 Perşembe

AKP'den 29 yıllık rant imkanı!

AKP Hükümeti, yürürlüğe soktuğu yeni kanun hükmüyle birlikte artık meralara el koyabilecek. Kararname'ye göre, bir ildeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde 5'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29 yıllığına isteyenlere tahsis edilecek.

Hükümet, 18 Ağustos’ta yürürlüğe soktuğu 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre bir ildeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde 5’ini, bu dönem oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla 29 yıllığına isteyenlere tahsis edebilecek.

648 sayılı KHK, imar yetkisini belediyelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aldığı ve koruma kurullarını ortadan kaldırdığı için de tartışma yaratmıştı. Aynı kanun böylece yeni bir tartışmaya daha yol açtı. Mera, yaylak ve kışlakların da ranta açılmasını sağlayan düzenlemelerde, şunlar dikkat çekiyor:

“Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler... talep sahiplerine bedeli karılığından yirmidokuz yıla kadar tahsis edilebilir. Bu yerlerde... inşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemez. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde beşini geçmemek üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, kullanım şekline... ilişkin esas ve usuller, bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

Aynı maddedeki şu hüküm de, mera, yaylak ve kışlakların ranta açılmasını sağlıyor: “Mera, yaylak ve kışlakların 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedelleri alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilir."

Kaynak: Haberlink