2 Şubat 2013 Cumartesi

ÜYELERE DUYURU: Olağan Genel Kurula Davet

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Şubat 2013 Perşembe günü, saat: 18:00’da Anadolu Sokak № 29/2 Taksim / Beyoğlu / İST. adresinde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 28 Şubat 2013 Perşembe günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

Dernek üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği

Yürütme (Yönetim) Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış ve divan heyeti seçimi.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, yönetim kurulunun ibrası.

3- Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, denetim kurulunun ibrası.
4- Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması.
5- Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma, iktisadî işletme kurulabilmesi veya kurulmuş bir iktisadî teşekküle iştirak etmesi, ihtiyaç halinde taşınmaz mal satın alması, dernek ihtiyaçlarını ve dernek amaçlarının tahakkuku için her türlü gerekli çalışma için ve derneği temsil, ilzam konularında yetkilerin verilmesi,

6- Benzeri dernek ve kuruluşların oluşturduğu kuruluşlara, federasyonlara derneğin üye olması veya üyelikten ayrılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7- Derneğin aynı amaç doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında çalışan dernek veya benzeri kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde ortak projeler geliştirmesi ve ilgili kuruluşlara sunulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8- Her türlü hukukî sorunu halletmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi.
9- Alındı belgeleri ve bağış toplama ve harcamalar konusunda tüm yetkilerin yönetim kuruluna verilmesi.
10- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.